защита на дипломна работа, разработването на експозе, разработването на резюме, .

Най-важният момент от подготовката за защита на дипломна работа е разработването на експозе /резюме/ на разработката.

Целта е в най-синтезиран вид да се запознае аудиторията със същината на проведената изследователска работа и резултатите от нея.

.

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Научен ръководител
Тема за дипломна работа
Задание за тема
Съдържание
Рецензия
Презентация
Защита
Комисия
Магистърска теза
Бакалавърски проект

Защита на Дипломна работа пред изпитна комисия !

ИЗПИТНА КОМИСИЯ
Защитата на дипломната работа се провежда пред държавна изпитна комисия от хабилитирани преподаватели. По изключение в състава на комисията могат да участват и нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен “доктор”. В състава на комисиите могат да се включват и хабилитирани лица от други висши училища, както и специалисти от съответната професионална област.

При голям брой студенти катедрата може да предложи за утвърждаване от ректора на СУ, УНСС, НБУ, МВБУ, ВУЗФ или друг университет, две или повече изпитни комисии. Разпределението на дипломантите по утвърдените държавни изпитни комисии става с решение на катедрата.

На защитата на дипломните работи е желателно да присъстват научните ръководители и рецензентите на явилите се на защита студенти.

ВЪПРОСИ КЪМ ДИПЛОМАНТА
Участващите в комисията преподаватели задават въпроси на дипломанта. Въпросите могат да са разнообразни и да засягат както непосредствено съдържанието на разработката, така и близки по отношение на съдържанието на работата теоретични и практически проблеми. Дипломантът трябва да даде кратки, но съдържателни и аргументирани отговори на въпросите, поставени при защитата и от рецензента.

Комисията оценява както съдържанието и оформлението на работата, така и умението на дипломанта да мисли самостоятелно, грамотно и аргументирано да обосновава и обяснява своите идеи, изводи и предложения.

След защитата изпитната комисия остава на закрито заседание за определяне на оценките от защитата. Решението на комисията се обявяват същия ден открито след оформянето на съответните изпитни протоколи.

В случай че дипломната работа и нейната защита са оценени с оценка “слаб”, студентът трябва да се подготви за повторна защита по нова тема, която се определя от департамента.


©2023Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас