дипломна работа за бакалаври, дипломна работа за магистри, съдържание дипломна работа, офoрмяне на дипломна работа, дипломна работа съдържание, дипломна работа структура, .

Как се пише съдържание на дипломна работа? Технически изисквания за съдържанието и оформлението на дипломната работа.

.

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Научен ръководител
Тема за дипломна работа
Задание за тема
Съдържание
Рецензия
Презентация
Защита
Комисия
Магистърска теза
Бакалавърски проект

Съдържание на Дипломната работа !

Изисквания към оформянето и съдържанието на дипломната работа !
Примерната структурата на дипломната работа е указана в заданието и в (редки случаи) не може да бъде променяна без съгласието на научния ръководител.

Препоръчителният обем на дипломната работа за бакалаври е от 55 до 70 страници (без приложенията), а за магистри от 70 до 80 страници, (шрифт Arial / Times New Roman или подобен, междуредово разстояние 1,5 Lines) структурирани по следния начин:

  • заглавна страница;
  • утвърдено дипломно задание;
  • съдържание;
  • увод;
  • изложение на дипломната работа по глави;
  • списък на използвани литературни източници;
  • приложения.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Този сайт може да ви бъде полезен, когато ви е необходима
ТЕМА - ДИПЛОМНА РАБОТА - МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

Уводът съдържа резюме на дейностите, извършени от дипломанта в процеса на дипломното проектиране, актуалност на проблема, общо въведение в приложната област.

Изложението на дипломната работа по глави представя процеса на разработка на дипломната работа. В него точно се формулира проблемът, който предстои да бъде решен и изискванията, на които представеното решение трябва да отговаря.

Дипломантът трябва да наблегне основно на извършената от него конкретна работа, в процеса на проектиране и реализация на поставената в заданието задача. Впоследствие трябва да представи описание и анализ на получените резултати. Изложението на дипломните работи за магистри трябва да съдържа анализ на множество възможни решения и изследователски елемент при обосновка на направения конкретен избор или решение.

Заключението резюмира основните характеристики и особености на представеното решение, неговите предимства и недостатъци, резултатите от експериментите, тяхната трактовка и предложения за по-нататъшна работа върху решаването на зададения проблем.

Приложенията съдържат изходен текст със съкращения, получени резултати, графики, таблици, бюджети, баланси, диаграми на модели или състояния и др.

Трябва да има съответствие и връзка между текст и приложения. В зависимост от характера на дипломната разработка може да се оформи и самостоятелна част „Приложения”, съдържаща таблици, диаграми, илюстрации, анкети и др. материали. Връзката между тях и основния текст е задължителна.

Информацията от различните по характер приложенията трябва да се интерпретира, а не да се преразказва. При ксерокопия на документи се посочват библиографски данни за оригиналния документ. При наличие на фотографии трябва да се даде информация за лицето или обекта, изобразени на фотографията. При провеждане на анкети се посочва съставителя на анкетата и сътрудниците, участващи в анкетирането, ако има такива.


©2023Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас