тема за дипломна работа, поръчка на дипломна работа, дипломна работа теми, теми за дипломна работа, разработка на теми, теми дипломни работи, разработване на теми, поръчка на теми, .

Намиране на научен ръководител, уточняване на тема за дипломна работа, дипломно задание и поръчка на дипломна работа !.

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Научен ръководител
Тема за дипломна работа
Задание за тема
Съдържание
Рецензия
Презентация
Защита
Комисия
Магистърска теза
Бакалавърски проект

Избор на тема за Дипломна работа !

Процедура за  намиране на ръководител, уточняване на тема за дипломна работа и дипломно задание !

В университетите почти всяка катедра предлага примерен списък с теми за дипломни работи. Списъкът съдържа наименование на темата, ръководител и кратки изисквания към студентът разработващ темата.

ИЗБОР НА ТЕМА ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА !
Избор
ът на тема се извършва по инициатива на дипломанта и със съгласието на ръководителя на съответната тема. В случаите, когато ръководителят на дипломната работа не е преподавател от катедрата, е задължително или препоръчително, да се намери преподавател от катедрата, които  да бъде избран за консултант на дипломната работа.

Дипломантите имат възможност и сами да предложат тема за дипломна работа, извън примерно обявените. След обсъждане с преподавателя тя може да бъде приета, модифицирана или сменена по взаимно съгласие.

<<< Дипломни за магистри >>>     <<< Дипломни за бакалаври >>> 

ЦЕЛ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА !
Тема
та на дипломната работа трябва да осигурява постигането на целите на дипломирането. Тя дефинира задача с комплексен характер, включваща етапите от реално изпълнение и документиране, предполага проучване на литературни източници, овладяване на съответни теоретични и/или практически умения и методи за проектиране, анализ, оценка на влиянията, приложимост, икономически показатели и т.н.

Темата за дипломна работа се формулира така, че да изисква вземане на конкретни самостоятелни решения за бакалавър и елемент на изследване за магистър. Тя може да се отнася до изследване, проучване или сравнителен анализ на определен проблем, продукт, стандарт, създаване на нов продукт, рекламна стратегия, исторически и политически промен и т.н., взависимост от специалността на дипломанта и университета. 

ВАЖНО !!!
При избор на темата трябва да се отчетат и нейната близост до други, вече зададени или защитени дипломни работи, интересите и научната област на преподавателя, предполагаемия обем и трудност, приложимостта и, необходимите ресурси, достъпността на литературните източници, както и интересите и нивото на знанията и уменията на дипломанта.

В някои университети не се допуска доблиране на теми за дипломни работи.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Този сайт може да ви бъде полезен, когато ви е необходима
ТЕМА - ДИПЛОМНА РАБОТА - МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ


©2023Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас