магистърска теза за МВБУ, готови магистърски тези, дипломни работи и магистърски тези по поръчка, готови разработки на магистърски тези, теми за магистърски тези, дипломни разработки, .

Разработване на Магистърски тези за МВБУ, казуси за МВБУ, дипломни работи за МВБУ и теми по всички дисциплини в Международно висше бизнес училище !.

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Магистърска теза
Магистърска теза за СУ
Магистърска теза за УНСС
Магистърска теза за НБУ
Магистърска теза за МВБУ
Магистърска теза за ВУЗФ
Магистърска теза Свищов
Бакалавърски проект

Магистърска теза за Международно висше бизнес училище (МВБУ) !

Насоки при разработването на магистърска теза за МВБУ !

Различните катедри и специалности в МВБУ имат и различни "Изисквания при разработването на Магистърска теза" към кандидат-дипломантите.

Не се колебайте да ни потърсите, ако Вашата тема или магистърска теза е за МВБУ и е в сферата на всички, изучавани дисциплини в университета (за контакт).

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В МВБУ
Бизнесадминистрация
, Управление на проекти, Счетоводство и одитинг, Бизнес финанси, Туризъм и др.

 

ВАЖНО ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ ТЕМИ !!!
Общи насоки при избор на тема за магистърска теза в МВБУ:

Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа / магистърска теза.

  • Намиране на интересен за студента изследователски проблем;
  • Избраната тема трябва да бъде ясно и кратко дефинирана (в началото на текста);
  • Цялата дипломна работа трябва да бъде структурирана около намирането на отговор на формулирания изследователски проблем;
  • Изследванията трябва да имат ясно дефинирани обект и метод;
  • Магистърския проект трябва да има ясно дефинирана теза и структура;
  • Дипломната работа съдържа увод, изложение (структурирано в глави) и заключение;
  • Уводът поставя централния изследователски проблем. В него се излагат целта и задачите на магистърската теза. Изследователският проблем и авторовата хипотеза трябва да бъдат кратко и ясно дефинирани;
  • Изложението съдържа анализа на поставения проблем. Аргументирано и логически последователно се излагат: тезата на автора, направения анализ и резултатите от него и изводите, до който се достига;
  • Резултатите от направения анализ са аргументите, с които се доказва (или отхвърля) дефинираната от автора теза. Структурата на дипломната разработка предполага не само развиване на отделните части в самостоятелни глави, както и тяхното вътрешно структуриране на подточки;
  • Заключението съдържа в синтезиран вид основната идея на автора и резултатите, до които достига при своя анализ.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОРЪЧКА !
Можете да получите информация за поръчка на магистърска теза за Международно висше бизнес училище (МВБУ) или консултация за разработване на тема на следните телефони:


      гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 ч. - всеки работен ден)
      гр. Варна - 0885/ 31 24 60 (след 10:00 до 17:00 ч. - всеки работен ден)

За връзка по интернет използвайте формата на: Заявката за поръчка

НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА МВБУ !!!


©2023Всички права запазени Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас